Staat van baten en lasten over de jaren 2021 en 2020

2021 2020
Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten

Omzet shanty-activiteiten
   Sponsoropbrengst stichtingen 0
   Organisaties en bedrijven 0 0
   Verkoop marketing 0 0
   Opbrengsten staangeld horeca 0 0
   Bijdragen middenstand 0 0
Totaalomzet shanty-activiteiten 0  0
Drankverkoop eigen beheer
   Inkopen catering 0 0
   Omzet horeca 0 0
Resultaat horeca 0 0
Locatiekosten vast 0 0
Locatiekosten variabel 0 0
Artistieke kosten 0 0
Overige kosten 676 1.484
Vrijval reserveringen kosten 2021 0 684 0
Positief/Negatief saldo 2021/2020 8 1.484
684 684 1.484 1.484