Staat van baten en lasten over de jaren 2020 en 2019

2020 2019
Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten

Omzet shanty-activiteiten
   Sponsoropbrengst stichtingen 0
   Organisaties en bedrijven 0 37.350
   Verkoop marketing 0 55
   Opbrengsten staangeld horeca 0 1.450
   Bijdragen middenstand 0 2.975
Totaalomzet shanty-activiteiten 0  41.830
Drankverkoop eigen beheer
   Inkopen catering 0 – 3.035
   Omzet horeca 0 10.920
Resultaat horeca 0 7.885
Locatiekosten vast 0 16.580
Locatiekosten variabel 0 2.564
Artistieke kosten 0 18.437
Overige kosten 1.484 6.746
Batig saldo 2019 0 5.388
Negatief saldo 2020 1.484
1.484 1.484 49.715 49.715