Staat van baten en lasten over de jaren 2023 en 2022

2023 2022
Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten

Omzet shanty-activiteiten
   Sponsor bedrijven en particulieren 5.338 15.250
   Sponsoring uit subsidies, cultuur ed. 20.000 7.750
   Opbrengst staangeld horeca 850 1.050
   Sponsoring Rotterdam Festivals 7.500 7.500
Totaalomzet shanty-activiteiten 33.688  31.550
Resultaat Horeca 10.344 7.707
Organisatie/bureaukosten 2.374 16.426
Programmeringskosten 15.176 3.416
Productie/techniekkosten 24.710 11.970
Marketing/publicatiekosten 2.784 5.623
Onvoorzien 3.896  
Positief resultaat 2023/ 4.908
Negatief resultaat 2022   1.822
48.940 48.940 39.257 39.257