ANBI Informatie

Onze stichting is per 1-01-2013 erkend als culturele ANBI. De nadere gegevens treft u hieronder aan.

 

Naam van de instelling:

Stichting Shantyfestival Rotterdam

 

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naamdan die in de statuten staat?

De Stichting Shantyfestival Rotterdam is niet onder een andere naam bekend bij het publiek.

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:

RSIN/fiscaal nummer van de ANBI:    
 8129 53 162
KvK nummer:  24345616

 

Contactgegevens (het post- of bezoekadres van de instelling)

 Postadres:
Postbus 4455  3006 AL  Rotterdam
 Kantooradres:      
Merculaweg 1b  3062 BM  Rotterdam
 Internet: http://www.shantyfestivalrotterdam.nl
 E-mailadres: secretaris@shantyfestivalrotterdam.nl 

 

De functie, namen en het beloningsbeleid van de bestuurders

Functie                        Naam                                 
Beloningsbeleid                       

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid        

Dhr.

Dhr. J.Spelbrink

Dhr. F. Kouwen

Dhr. G. Niezen

Dhr. A. Braber

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Onbezoldigd

Noot: Niemand van de medewerkers en/of bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden of reiskosten.

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Artikel 2 van de statuten:

            

1. 

 

 

De stichting heeft ten doel het instandhouden en bewaken van het
cultureel erfgoed, op welke wijze dan ook, van het (groepsgewijze)
gezongen lied aan boord van de voormalige zeilende vrachtschepen op
zee, alles in de ruimste zin des woords.
 

2.  

 

 

De stichting zal haar hiervoor omschreven doel trachten te verwezenlijken
met alle wettige middelen, die het bestuur daartoe geëigend acht,
waaronder begrepen, doch niet uitsluitend bedoeld, het jaarlijks
organiseren van een internationaal Shantyfestival te Rotterdam.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het Strategisch Beleidsplan geeft de hoofdlijnen aan het programma voor het festival van 2014 en de keuzen van buitenlandse groepen uit o.a. Duitsland, Frankrijk en Polen.
Wij gaan er van uit dat het strategisch beleid voor het komend festival bijdraagt aan de doelstelling om het culturele erfgoed in Rotterdam, maar ook in Nederland, in stand te houden en verder uit te dragen.

Voor de volledige tekst van het beleidsplan 2014, klik hier.

 

Financiele verantwoording

Voor de Balans per 31 december 2013, klik hier.

Voor een actuele Staat van Baten & Lasten, klik hier.

 

Mochten er ondanks de gepubliceerde stukken toch nog vragen bij u leven, neem dan per e-mail contact op.

.

 

Rotterdam, 21 november 2013

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!