Stichting Shantyfestival Rotterdam is per 1-1-2013 erkend als culturele ANBI.

Doelstelling:

Door middel van ons festival willen wij de shanties en zeemansliederen promoten en in stand houden. Dit in de meest brede zin van het woord. We willen dit bereiken door met diverse koren de shanties en zeemansliederen aan het publiek te laten horen op de diverse optreedlocaties in het Maritiem Kwartier in Rotterdam. De jeugd maakt hier ook onderdeel van uit. Ook buitenlandse groepen zetten we in om het Internationale karakter van de shanties en zeemansliederen te demonstreren.

Nadere gegevens:

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer:

  • RSIN / fiscaal nummer van de ANBI:  8129.53.162
  • KvK:   243.45.616

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 5 leden te weten:

Adrie Braber:                    voorzitter

Han Gruijs:                        penningmeester a.i

Jan van der Linden:        secretaris

Bert Jansen:                      korenselectie en programmering

Jan Hermann:                   algemeen bestuurslid

Zoals uit de statuten blijkt zetten alle bestuursleden zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Stichting en komen zij slechts in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten.

Activiteiten in 2020:

Door de Corona maatregelen en de lock-down zijn we in 2020 niet in staat geweest een festival te organiseren.

Financiëel overzicht:

Onder de onderliggende tabs “Balans per 31 december 2020/2019” en  “Staat van baten en lasten over de jaren 2020 en 2019” vindt u de balans en het financiëel overzicht over het boekjaar 2020.