Stichting Shantyfestival Rotterdam
Balans per 31 december 2019
Omschrijving Activa Passiva
Vlottende middelen
Debiteuren 8000
Liquide middelen
ING 2714
Eigen vermogen
Stichtingvermogen 9674
Kortlopende schulden
Diverse schulden 1040
10714 10714
Staat van baten en lasten 2019
Omschrijving Lasten Baten
Omzet Shanty activiteiten
Sponsoropbrengst stichtingen,
Organisaties en bedrijven 40325
Verkoop marketing 55
Opbrengst staangeld horeca 1450
Totaal omzet shanty activiteiten 41830
Drankverkoop eigen beheer
Omzet horeca 10920
Inkopen catering -3035
Resultaat horeca 7885
Totaal baten 49715
Lasten
Locatiekosten vast 16580
Locatiekosten variabel 2564
Artistieke kosten 18437
Overige kosten 6746
Totaal lasten 44327
Saldo positief resultaat 2019 5388
49715 49715